Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Nádí aneb kudy proudí tělem prána?

13.březen 2017
Nádí aneb kudy proudí tělem prána?

Prána, životní energie, vstupuje do našeho těla, proudí jím a také z něj vystupuje. Tento pránický tok prochází rozsáhlou sítí kanálků, zvaných nádí, kterými je, podle učení jógy, celé naše tělo protkáno na své jemnohmotné úrovni. Která nádí jsou nejdůležitější a proč je podstatné jejich pročištění a harmonizace?

Systém subtilních energetických kanálků - nádí, kterými proudí prána a vědomí, představuje jemnou strukturu vitálního (pránického, energetického) těla. Ve starých jógových a tantrických textech je možno se dočíst o existenci 72 či 72 000 nebo dokonce 350 000 nádí. Další spisy uvádějí, že jejich množství je nesčetné. Tyto kanálky jako husté vitální předivo protkávají celé tělo a ústí v různých jeho částech jako jsou nosní dírky, ústa či temeno hlavy apod. Kromě toho existují ještě jemnější kanálky, jež se nacházejí mimo tělo, ve kterých proudí například energetické vibrace myšlenek. Průchodnost jednotlivých nádí a rovnováha pránického toku v nich má zcela zásadní vliv na zdraví organismu a na úroveň vědomí. Za nejdůležitější nádí s nejsilnějším vlivem jsou považovány tři kanály vedoucí středem těla - centrální sušumna a vzájemně protikladné kanály ida a pingala

Vzhledem k tomu, že energetické kanály, potažmo prána jako taková, nemají hmotný charakter, nelze je identifikovat ve fyzickém těle, jelikož se na této úrovni jednoduše nenacházejí. Struktura nádí je totiž mnohem jemnější než hmota, existuje na vyšší vibrační úrovni. Zatímco se materialistická západní medicína tváří na existenci čehokoliv nehmotného, tedy i prány nebo nádí, velice skepticky, východní lékařství je na těchto principech naopak založeno. Indická ájurvéda vychází z velmi podrobné mapy nádí v lidském těle, přičemž klade velký důraz na průchodnost jednotlivých kanálků, kterou podporuje prostřednictvím pravidelné očisty, masáží, aplikací bylinných prostředků atd. Velmi podobně pohlíží na energetické proudění v těle tradiční čínská medicína, která je založena na taoistickém učení. V tomto pojetí je životní energie nazývána čchi a proudí systémem kanálů zvaných meridiány. Každý meridián je propojen s konkrétním orgánem ve fyzickém těle, jehož případná disbalance je léčena například pomocí akupunktury, bylinných čajů atd. Oba tyto lékařské přístupy Východu využívají jako svou základní diagnostickou metodu pulsovou diagnostiku, tedy testování energetických kanálů (nádí/meridiánů). 

Ida a pingala

Ida a pingala jsou vzájemně opoziční energetické kanály, přičemž rovnovážné proudění prány v  obou z nich je nezbytné pro správné fungování organismu a zároveň tvoří předpoklad pro aktivizaci centrálního kanálu sušumna. Nádí ida a pingala vycházejí ze stejného bodu, z první čakry múládháry, kterou bychom mohli lokalizovat do oblasti pánve u počátku páteře (přibližně 1,5 cm nad hrází). Dále tyto dva kanály pokračují směrem vzhůru, přičemž se šroubovitě obtáčejí kolem centrální sušumny, která vede páteří. Ida vychází vlevo od páteře a její cesta končí v levé nosní dírce, zatímco pingala vystupuje vpravo od páteře a završuje svou cestu v pravé nosní dírce. Cestou vzhůru se tyto dva kanály kříží na úrovni jednotlivých čaker a zároveň protínají sušumnu, která všechny čakry propojuje.

Tři hlavní nádí: sušumna, ida a pingala

Ida a pingala mají protikladný vztah, můžeme si je představit jako dva opačné póly, přičemž zásadní je dosažení souladu mezi nimi, tedy vyrovnání energetického toku v nich. Jaké protikladné kvality tedy ida a pingala reprezentují?

  • Ida - zvaná čandra nádí (měsíční kanál) reprezentuje lunární energii se zápornou polaritou, představuje ženský princip, chlad, pasivitu, zklidnění, emoce, intuici, snění, tvůrčí činnost, cykličnost a nevědomí. Je křížově provázána s pravou mozkovou hemisférou, čili se smyslovými vjemy, představivostí, abstraktním myšlením či neverbální pamětí. Je rovněž spojena se skupinou vegetativního nervstva, které říkáme parasympatikus. Ten má na starosti takové činnosti jako je regenerace, uvolnění svalů či relaxace. 
  • Pingala - zvaná súrja nádí (sluneční kanál) představuje solární energii s kladnou polaritou, reprezentuje mužský princip, horkost, aktivitu, dynamiku, pohyb, rozum, sílu a vědomí. Je svázána s levou hemisférou mozku, která řídí řeč, psaní, počítání, analytické myšlení nebo logiku. Je také propojena se sympatikem, tedy částí autonomního nervového systému, která zajišťuje přípravu organismu na stresovou situaci či nebezpečí, včetně respirace, svalového prokrvení nebo zvýšení fyzické i mentální činnosti. 

Existuje přirozený rytmus střídání pránického proudění mezi idou a pingalou, které můžeme pozorovat jako dominanci dechu levou (ida) nebo pravou (pingala) nosní dírkou (kdy druhá, nedominantní nosní dírka je méně průchodná). V závislosti na denním úseku, aktivitě člověka i na jeho emocionálním stavu převažuje buď měsíční dech (levá nosní dírka) či sluneční dech (pravá nosní dírka). V průběhu dne se převaha idy a pingaly rytmicky střídá přibližně po hodině či hodině a půl. Přirozený biorytmus udává převahu energetického toku idou (dech levou nosní dírkou) ráno při východu slunce a naopak dominanci pránického proudění pingalou (dech pravou nosní dírkou) večer při západu slunce. Během noci pak dominuje spíše levotočivá ida, avšak pingala ji bude střídat, pokud se například člověku zdají sny, kde se vyskytuje agrese či strach. 

Harmonický rytmus změny dominance těchto dvou nádí funguje, pokud je člověk zdravý. Jestliže příliš převažuje pránický tok idou, objevují se sklony k pasivitě, citové nerovnováze, dále různá mentální onemocnění nebo epilepsie. Při celkové dominanci pravé strany (pingaly) člověka významně ovládá ego, vzrůstá u něj agrese a potřeba řídit druhé, což může vyvěrat například onemocněním srdce. 

Dosažení rovnováhy pránického toku mezi idou a pingalou je úkolem hatha jógy, která toto poselství nese už ve svém názvu, kde ha představuje sluneční energii a tha energii měsíční. Tyto dvě kvality energie se harmonizují prostřednictvím různých technik hatha jógy jako jsou dechová cvičení (pránájáma), cvičení ásan (tělesných pozic), očistné praktiky (krije) a podobně. V rámci technik pránájámy (zvýšení prány a její ovládnutí) existují dvě speciální cvičení, která pročišťují a harmonizují idu a pingalu. Čandra bhéda, neboli měsíční dech, souvisí s levou nosní dírkou, kterou při této technice dle daných pravidel nadechujeme a prodýcháváme a harmonizujeme tak idu. Súrja bhéda nazývaná slunečním dechem naopak souvisí s pravou nosní dírkou, kterou opět dle stanovených pravidel nadechujeme a dostáváme tak do rovnováhy pingalu.

Pránájáma - zvýšení prány a její ovládnutí

Sušumna

Sušumnou nazýváme nejdůležitější centrální kanál nádí, který vede tělem vertikálně a můžeme si jej představit na úrovni páteře (míchy). Cestou od svého počátku, od dolního konce páteře (múládhára čakry) protíná sušumna všechny čakry a vede až k temeni hlavy. Tantrické prameny uvádí existenci dalších tří jemnějších kanálků nádí uvnitř sušumny. Můžeme si sušumnu představit jako hlavní dálnici, po které proudí energie, přičemž ostatní nádí představují pomyslné vedlejší silnice, které centrální dálnici v určitém místě protínají. 

Sušumna je neaktivní, přičemž k její aktivizaci dochází právě prostřednictvím vyrovnání protichůdných energií v idě a pingale, které se kolem tohoto centrálního sloupce šroubovitě vinou vzhůru. Aktivizace sušumny je předpokladem pro probuzení latentní energie kundaliní šakti, která  dle tantrické jógy představuje potenciál vzestupu vědomí. Pokud je tato duchovní síla aktivována, stoupá sušumnou vzhůru. S potenciálem kundaliní aktivně pracují některé jógové cesty, přičemž jde o velmi specifickou a jemnou praxi, na kterou by člověk měl být dostatečně zralý a přistupovat k ní s pokorou. Pod vedením zkušeného učitele lze touto praxí dosáhnout opravdového poznání, naopak nevhodným experimentováním si lze přivodit celou řadu nepříjemných psychóz. 

Očista a zprůchodnění energetických kanálků nádí, tedy dosažení volného pránického toku celým tělem, je úkolem zvláště pránájámických technik. Mezi základní z nich patří nádí šódhana, což v překladu znamená očista nádí. Jde o střídavý dech pravou a levou nosní dírkou, ke kterému se dle speciálních pravidel přidávají ve vyšších stupních zádrže dechu a další prvky. Technika nádí šódhana je v celé své šíři velmi rozsáhlá a její harmonizační efekt na celý organismus je velký. 

Čakry - důležitá energetická centra

Pokud vás tématika pránických toků, očišťování nádí a pránájámy zajímá, obraťte se na učitele jógy ve vašem městě, ať už žijete v Ústí nad Labem, Hradci Králové či jinde. Jestliže se techniky pránájámy (dechových cvičení) správně naučíte, můžete je poté pravidelně praktikovat doma. 

Zdroje

B. Hu: Teorie čakra jógy; I. a J. Knaislovi: Encyklopedie jógy. Zdroj obrázků: shutterstock.com.

[mon]

Sdílejte tento článek na: