Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Ochrana soukromí a zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Internetový zábavní a seznamovací portál www.seznamte.se je provozován obchodní společností Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, zapsanou v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 261419, která je zároveň správcem všech osobních údajů a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“), které jí jsou poskytovány uživateli seznamky.

Prohlášení správce osobních údajů

Společnost Butterfly Destiny s.r.o. jakožto správce osobních údajů a citlivých údajů (dále jen „Správce“) tímto výslovně prohlašuje, že s osobními údaji a citlivými údaji poskytnutými uživateli zachází a bude zacházet v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. To znamená, že bude zpracovávat údaje pouze ke stanovenému účelu a že je bude zpracovávat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Dále Správce zajistí nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k žádné formě zneužití údajů a především, aby poskytnuté osobní údaje nebyly bez souhlasu uživatelů poskytnuty třetím subjektům. Při zpracování osobních údajů Správce dbá, aby uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatelů.

Účel a prostředky zpracování osobních údajů

Správce shromažďuje poskytnuté osobní údaje a citlivé údaje za účelem kvalitního zajištění služeb poskytovaných Správcem uživatelům, kdy těmito službami jsou služby poskytované v souvislosti s provozováním internetového zábavního a seznamovacího portálu www.seznamte.se. Správce shromažďuje údaje prostřednictvím registračního formuláře na serveru www.seznamte.se a tyto jsou dále zpracovávány automatickými prostředky a pověřenými zaměstnanci Správce.

Rozsah zpracovávaných údajů a doba jejich uchování

Za účelem poskytování služeb zajišťujeme údaje v rozsahu potřebném, aby klienti mohli užívat provozovaný internetový zábavní a seznamovací portál co nejefektivněji. Za tímto účelem shromažďujeme následující osobní údaje a citlivé údaje: jméno, příjmení, datum narození, stav, kraj trvalého bydliště, nejbližší město s více jak 100 tisíci obyvateli, údaje o sexuálním životě, kontaktní údaje a v případě, že klient využívá naše placené služby, shromažďujeme také údaje o jeho bankovním spojení. Všechny uvedené údaje zpracováváme se souhlasem klienta ve smyslu příslušných ustanovení Zákona. Správce shromažďuje Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý registrovaný uživatel internetového zábavního a seznamovacího portálu www.seznamte.se (klient) dává svojí registrací dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 Zákona se zpracováním svých osobních údajů a dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) Zákona se zpracováním citlivých údajů v rozsahu, v jakém je poskytne, a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Klienti svojí registrací dále poskytují souhlas s tím, aby poskytnuté údaje byly zveřejněny dalším klientům zábavního seznamovacího portálu, a to v následujícím rozsahu: datum narození, stav, kraj a město a údaje o sexuálním a osobním životě. Dále klienti svojí registrací projevují souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly použity pro účely fakturace poskytnutých služeb, a aby byly použity při případném řešení sporů při nedodržení povinností klienta vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním údajů může vzít klient kdykoliv zpět úkonem adresovaným na e-mailovou adresu Správce .

Práva uživatelů

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.1 Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje či citlivé údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.2

Povinnosti uživatelů

Klienti jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k zneužívání osobních údajů ostatních klientů. Za tímto účelem se zavazují klienti zejména nezneužívat získané osobní údaje ke komerčním účelům, nezneužívat získané osobní údaje omezování práv ostatních klientů, neposkytovat získané osobní údaje třetím subjektům a předcházet tomu, aby byly získané osobní údaje jakýmkoliv jiným způsobem zneužity v rozporu se zájmy a právy ostatních klientů.

Přístup k osobním údajům

Všechny poskytnuté osobní údaje jsou registrovaným uživatelům přístupny prostřednictvím jejich uživatelských účtu, v nichž je možné tyto údaje editovat. Správce doporučuje, aby klienti v pravidelných intervalech měnili své přihlašovací údaje a snížili tak riziko, že budou jejich uživatelské účty respektive poskytnuté osobní údaje zneužity třetími subjekty.

Jak je možné smazat nebo upravit osobní údaje?

Po přihlášení do zákaznického účtu může užívatel editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompetně smazat veškerá svá data a údaje, které evidujeme, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu. Smazání zákaznického účtu je nevratný proces a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele.

Bezpečnost

Webové stránky www.seznamte.se používají přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu a prevenci před ztrátou, zneužitím a změnou poskytovaných informací. Za tímto účelem jsou poskytnuté údaje chráněny průmyslovým standardem, jakým jsou firewally a jiná bezpečnostní zajištění ochrany poskytovaných osobních údajů. Při jakémkoliv náznaku zneužití osobních údajů kontaktujte Správce.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje kdykoliv přezkoumat, měnit či zrušit tyto zásady ochrany osobních údajů, ale smí tak učinit pouze v souladu se Zákonem a nesmí tím dojít k zásahu do práv klientů na ochranu osobních údajů. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů se Správce zavazuje zveřejnit.

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na e-mailovou adresu .

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.9. 2013.

Lifestyle
Magazín nejen o seznamování

Miláčku, uklidni se a dej si čokoládu

Miláčku, uklidni se a dej si čokoládu
16.07.2024 Historie čokolády má svou temnou stránku. Je součástí nejrůznějších druhů sladkostí, ale skvělá je i samotná. Je to… čtěte více
Práce už nešlechtí...

Práce už nešlechtí...

10.07.2024 Máte pocit, že se dřete od rána do večera a už vám nějak docházejí síly? Tak to je asi někde chyba.… čtěte více
Nejsem tvoje služka

Nejsem tvoje služka

23.06.2024 Je úklid hlavní výsadou žen? Kdy je uklízení ještě v normě normálních prací, kdy už je to nad rámec… čtěte více
Starejte se o ně, přinesou vám sebevědomí

Starejte se o ně, přinesou vám sebevědomí

16.06.2024 Tápete, jak a čím se o své vlasy starat? Je lepší intenzivní ošetření nebo nemáme vlasy raději moc… čtěte více