Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Všeobecné soutěžní podmínky

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, podle kterých budou probíhat soutěže provozované na Serverech Pořadatele.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže umístěné na Serverech Pořadatele.

Definice pojmů

Pořadatelem je společnost Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, se sídlem Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 261419 (dále jen „Provozovatel“). Korespondenční adresa porvozovatele: Butterfly Destiny s.r.o., Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

Servery Pořadatele jsou: seznamte.se

Uživatelem je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném Serveru Pořadatele v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele.

Soutěžícím je Uživatel účastnící se soutěže vyhlášené Pořadatelem. To neplatí, pokud zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže stanoví odlišně, kdo je Soutěžícím.

Pravidla pro určení Výherce soutěže stanoví oznámení o vyhlášení soutěže zveřejněné na Serveru Pořadatele. Výherce soutěže určuje a vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.

Začátkem soutěže je den takto označený v oznámení o vyhlášení soutěže, od něhož jsou hodnoceny soutěžní výsledky jednotlivých Soutěžících.

Koncem soutěže je den takto označený v oznámení o vyhlášení soutěže, po jehož uplynutí dojde k vyhodnocení výsledků Soutěže.

Výhrou je plnění, které obdrží Soutěžící, jenž se stane Výhercem soutěže. Co je Výhrou při konkrétní soutěži určí Pořadatel v oznámení o vyhlášení soutěže.

Obecné podmínky soutěže

Soutěže se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců, členů a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením.

Soutěže se může zúčastnit pouze člověk starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěž je považována za zahájenou dnem jejího vyhlášení na Serveru Pořadatele, není–li v oznámení o vyhlášení soutěže určen jako Začátek soutěže den odlišný.

Uživatel se soutěže zúčastní klinutím na hypertextový odkaz (hyperlink) uvedený v oznámení o vyhlášení soutěže, případně jiným způsobem specifikovaným v oznámení o vyhlášení soutěže vyjadřujícím vůli Uživatele účastnit se soutěže. Takovým jednáním se Uživatel stává Soutěžícím.

Pořadatel vyhodnotí, kdo se stal Výhercem soutěže a Výherce vyhlásí na Serveru Pořadatele do 10 pracovních dnů od konce soutěže. Současně Pořadatel Výherce kontaktuje, buďto telefonicky, uvedl-li Soutěžící telefonický kontakt anebo prostřednictvím elektronické pošty (emailu).

Pořadatel předá Výhru Výherci do 30 dnů od konce soutěže, a to buď osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či obdobných služeb na doručovací adresu, kterou Výherce oznámí Pořadateli bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže. Za účelem předání Výhry je Výherce povinen poskytnout Pořadateli veškerou nezbytnou součinnost. Neučiní-li tak, staví se lhůta uvedená ve větě první tohoto odstavce a počíná znovu běžet až po té, co odpadne překážka na straně Výherce, která Pořadateli v předání Výhry bránila. Neposkytne – li Výherce Pořadateli nezbytnou součinnost k předání výhry ani do 45 dnů od Konce soutěže, je Pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a Výhru předat jinému Soutěžícímu anebo rozhodnout, že Výhra propadá. Právo původního Výherce na předání Výhry v takových případech zaniká.

Záruka na Výhru není Pořadatelem poskytována. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání Výherci. Je–li Výhra předávána prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či obdobných služeb, je povinnost Pořadatele předat Výherci Výhru splněna jejím předáním prvnímu přepravci.

Účast v soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění namísto Výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru plněním obdobného typu a hodnoty.

Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit podmínky soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či zcela zrušit, a to i po vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejího Výherce.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy Soutěžícího v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Shodně Pořadatel neodpovídá za doručení elektronické pošty (emailu) zasílané Soutěžícímu a Výherci v průběhu soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může Výhra Výherci, popřípadě dalším osobám, které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu s jejím účelem či návodem k použití.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

Práva a povinnosti Soutěžícího

Soutěžící se soutěže účastní dobrovolně.

Soutěžící se zavazuje sdělit Pořadateli úplné a pravdivé údaje nezbytné pro předání Výhry.

Soutěžící, který se stane Výhercem, je povinen poskytnout Pořadateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost nezbytnou k předání Výhry.

Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet na Serveru Pořadatele s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoliv újmu.

Osobní údaje a jejich ochrana

Uživatel svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, emailová a doručovací adresa, za účelem pořádání soutěže a předání Výhry. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze v případě mimořádných událostí orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky od Konce soutěže. Na tuto dobu je udělen souhlas Uživatele/Soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Uživatel/Soutěžící svojí účastí v soutěži dále potvrzuje, že by Pořadatelem informován o jeho právu na přístup k osobním údajům v souladu s § 12 a o právu žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel se zavazuje, že zpracovávané osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě, která se nepodílí na realizaci vyhlášené soutěže a která nedodržuje stejné standardy ochrany osobních údajů Soutěžících jako Pořadatel.

Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje jméno, příjmení, bydliště a fotografie Soutěžícího mohou být zveřejněny na Serverech Pořadatele, stane–li se Soutěžící Výhercem. Výše uvedená data mohou být navíc doplněna audiovizuálním záznamem obsahujícím předávání Výhry Pořadatelem Výherci.

Uživatel svojí účastí v soutěži souhlasí se zasíláním informací (obchodních sdělení) o nových soutěžích, akcích a výhrách Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem potvrzuje, že byl s těmito Soutěžními podmínkami řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.

Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 17.10.2016

Lifestyle
Magazín nejen o seznamování

Neboj, nejsem těhotná

Neboj, nejsem těhotná
26.05.2024 Pro někoho radostná zpráva, pro někoho naopak smutná. Co vše může ženy a jejich hormonální nerovnováhu ovlivnit? Co změnit ve… čtěte více
Prodlužte si život

Prodlužte si život

14.05.2024 Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si prodloužit život? Zkuste pár tipů a přidejte si pár let… čtěte více
Miláčku, pojď od toho počítače

Miláčku, pojď od toho počítače

06.05.2024 Den co den usedáte k počítači. Pracujete na něm, ukládá vše do paměti místo vás a pohodlně se… čtěte více
Lidské oko a co o něm nevíte

Lidské oko a co o něm nevíte

30.04.2024 "Dívej se mi do očí." Lidské oko je velmi složité a také o vás mnoho prozradí. Chraňte si svůj zrak. čtěte více