Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem  zábavního a seznamovacího portálu nacházející ho se na webových stránkách seznamte.se (dále jen „portál“) a uživateli využívajícími všechny služby poskytované provozovatelem v souvislosti s provozováním výše uvedeného portálu.

Provozovatel

Provozovatelem  portálu seznamte.se je obchodní společnost Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, se sídlem Branická 213/53, Branik, PSČ 147 00, Praha 4 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 261419 (dále jen „Provozovatel“).

Uživatel

Uživatelem je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek každá fyzická osoba, která využívá služeb portálu poskytovaných provozovatelem. Registrovaným uživatelem je každý uživatel, který se registroval do portálu. S ohledem na charakter služeb poskytovaných provozovatelem může být uživatelem pouze zletilá fyzická osoba, tj. u občana České republiky osoba starší 18ti let a u příslušníků jiných států osoba zletilá dle tamních platných právních předpisů.

Předmět všeobecných obchodních podmínek

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, na základě kterého provozovatel poskytuje uživateli služby portálu a uživatel tyto služby portálu užívá, respektive přijímá a úprava s tím souvisejících práv a povinností mezi provozovatelem a uživatelem.

Práva a povinnosti provozovatele.

 1. Provozovatel má povinnost poskytovat uživatelům služby řádným způsobem.
 2. Provozovatel má právo na odměnu za placené služby poskytované uživateli.
 3. Provozovatel má právo kontrolovat obsah účtů uživatelů.
 4. Provozovatel je oprávněn ukončit uživatelský účet uživateli, který porušuje ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo právní předpisy.
 5. Provozovatel má povinnost vyřizovat reklamace uživatelů způsobem a ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel užíváním služeb provozovatele dává najevo svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 2. Uživatel je povinen pravidelně sledovat všeobecné obchodní podmínky a seznamovat se s jejich aktuálním zněním.
 3. Uživatel má právo užívat služby poskytované provozovatelem v rozsahu dle svého členství.
 4. V případě, že uživatel užívá placené služby portálu, je povinen za tyto služby hradit provozovateli cenu dle ceníku uvedeného v čl. 9 těchto všeobecných obchodní podmínek.
 5. Uživatel je povinen respektovat práva ostatních uživatelů.
 6. Uživatel je oprávněn na svůj uživatelský účet nahrávat pouze takový obsah, s kterým je oprávněn nakládat.
 7. Uživatel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené svým jednáním v souvislosti s užíváním služeb portálu způsobené provozovateli, ostatním uživatelům či třetím subjektům.
 8. Uživatel nesmí využívat žádným způsobem služeb portálu ke komerčním účelům.
 9. Uživatelé se zavazují užívat služby portálu v souladu s platnými právními předpisy.
 10. Uživatel prohlašuje, že nebyl odsouzen pro žádný z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
 11. Uživatel se zavazuje počínat si při užívání služeb tak, aby nedocházelo k žádným škodám provozovateli a ani ostatním uživatelům.

Odpovědnost provozovatele

 1. Provozovatel není odpovědný za obsah portálu nahraný uživateli.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli jednáním ostatních uživatelů či jednáním třetích subjektů.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli zneužitím jeho uživatelského účtu zaviněným uživatelem.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za přístupnost služeb v místech, kde je to dle tamních platných právních předpisů zakázáno.

Uživatelské účty

 1. Uživatel může užívat služeb poskytovatele prostřednictvím uživatelského účtu, když uživatelský účet vzniká registrací. Registrací vzniká mezi uživatelem a provozovatelem smluvní vztah, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet. Při vytvoření více účtů jedním uživatelem, mohou být kdykoliv smazány. Uživatel registrací výslovně prohlašuje, že mu byly před uzavřením smlouvy poskytovatelem sděleny veškeré informace ve smyslu ust. § 1820 a 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění.
 2. Uživatel má při bezplatné registraci nárok na užívání služeb portálu v omezeném rozsahu.
 3. V případě placeného členství může uživatel užívat služeb portálu v plném rozsahu.
 4. Uživatel je povinen při registraci uvést úplné a pravdivé údaje.
 5. Uživatelské účty jsou určeny výhradně k individuálnímu užití a uživatel je povinen svůj uživatelský účet užívat výhradně osobně a nezpřístupňovat jej třetím subjektům.
 6. V případě jakékoliv změny povinně poskytovaných údajů zavazuje se uživatel tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat.
 7. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit jakékoliv zneužití svého uživatelského účtu provozovateli.
 8. Uživatel bere na vědomí, že některé uživatelské účty byly a mohou být uměle vytvořeny provozovatelem za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem a kontroly těchto Obchodních podmínek. Tyto účty mohou být veřejně dostupné a nejsou jakkoliv označené. Z těchto účtů může provozovatel prostřednictvým svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům a zodpovídat zprávy od uživatelů.
 9. Uživatel je odpovědný za jakákoliv porušení právních předpisů či škody způsobené užíváním svého uživatelského účtu.
 10. Uživatel nesmí využívat služeb provozovatele ke komerčním účelům.

Služby portálu

 1. V případě neplaceného členství získává uživatel svůj profil na portálu provozovatele, omezený přístup do profilů ostatních uživatelů, omezený počet zpráv ostatním uživatelům a omezené množství sdělovat ostatním uživatelům své kontaktní údaje.
 2. Uživatel může využívat placených služeb portálu v rozsahu dle níže uvedených tarifů:
 • Příležitostná akce zkušebního členství na 1 týden placené online platbou nebo kreditní kartou: 99 Kč / 4 EUR
 • Členství na 1 měsíc placené převodem: 499 Kč
 • Členství na 1 měsíc placené SMS: 549 Kč
 • Členství na 1 měsíc placené online platbou, PayPal nebo kreditní kartou: 349 Kč / 14 EUR
 • Členství na 3 měsíce placené převodem: 999 Kč
 • Členství na 3 měsíce placené online platbou, PayPal nebo kreditní kartou: 899 Kč / 34 EUR
 • Členství na 6 měsíců placené převodem: 1899 Kč
 • Členství na 6 měsíců placené online platbou, PayPal nebo kreditní kartou 1499 Kč / 59 EUR
 • Členství na 12 měsíců placené převodem: 3499 Kč
 • Členství na 12 měsíců placené online platbou, PayPal nebo kreditní kartou 2699 Kč / 107 EUR

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při platbě kartou z účtu vedeného v Eurech platí cena uvedená v Eurech.

 1. Pokud uživatel získá placené členství v portálu a uhradí provozovateli výše uvedenou cenu, získá tím možnost: zasílat neomezené množství zpráv ostatním uživatelům, posílat fotky ve zprávách,  neomezený přístup k vyhledávaní profilů všech uživatelů podle přezdívky, města, věku a stavu včetně možnosti prohlížet všechny fotografie uveřejněné ostatními uživateli, dále pak možnost zasílání svých kontaktních údajů (telefon, email) ostatním uživatelům, neomezené hodnocení profilů ostatních uživatelů v rychloseznamce a zobrazení kompletního seznamu ideálních shod podle vyplněného dotazníku.
 2. Uživatel, který se zaregistruje jako žena může využívat veškerých služeb portálu zdarma.  Zde platí pouze omezení posílání kontaktů neplaceným uživatelům, kterým se takto odeslané kontakty nezobrazí. Uživatel registrovaný jako žena podléhá také schvalovacímu procesu a někdy může být jeho profil zablokován z důvodu kontroly obrázků či obsahu profilu administrátorem.
 3. V zájmu zajištění nepřetržité služby, automaticky obnovujeme všechny předplacené služby. To se netýká jednorázových plateb, jako je bankovní převod, platba poštovní poukázkou nebo platba pomocí sms. Takové obnovení musí být na dobu rovnající se období původního předplatného služeb podle zvoleného tarifu. Kromě toho někdy nabízíme speciální akce, které mají dobu obnovení různého trvání než naše běžné upisovací období. Zkušební členství na jeden týden automaticky přechází po tomto týdnu do měsíčního členství. Pokud chcete ukončit zkušební členství v prvním týdnu, postačí zaslat informaci o ukončení na podporu ZDE, nejméně 3 dny před ukončením zkušebního týdne. V tomto případě není nutné psát písemnou výpověď. Pokud přejde zkušební členství do měsíčního, pak je třeba splnit již všechny body ukončení v článku 14 těchto Podmínek. Souhlasem s těmito podmínkami, berete na vědomí, že váš účet bude podléhat výše popsanému automatickému prodloužení. Pokud si nepřejete váš účet obnovit automaticky, zašlete nám výpověď podle článku 14 těchto podmínek nebo využijte jednorázovou platbu bankovním převodem, smskou nebo složenkou na poště.
 4. V případě, že bude uživateli automaticky prodlouženo členství dle předchozího článku všeobecných obchodních podmínek, vzniká provozovateli nárok na odměnu dle výše uvedeného ceníku a uživateli povinnost uvedenou odměnu provozovateli uhradit.

Obsah služeb

 1. Veškerý obsah přístupný uživateli prostřednictvím služeb portálu, jako jsou texty, data, software, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videa, interaktivní prvky, blogy, příspěvky, zprávy, etikety, ochranné známky, servisní známky, loga a další materiály (dále jen „obsah“), je ve výlučném vlastnictví provozovatele nebo k němu má uživatel jiná užívací práva.
 2. Uživatel není oprávněn nakládat s výše uvedeným obsahem bez výslovného souhlasu provozovatele.

Uživatelský obsah

 1. Uživatel může na svůj uživatelský účet nahrávat obsah a tento prostřednictvím svého účtu zveřejňovat.
 2. Uživatel smí nahrávat na svůj uživatelský účet pouze takový obsah, s kterým je oprávněn nakládat.
 3. Uživatel nesmí na svém uživatelském účtu zveřejňovat obsah, který je zejména nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, obscénní, útočící na soukromí jiné osoby, nenávistný nebo rasově, kulturně či etnicky závadný a i další obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a jeho zveřejnění by mohlo způsobit újmu provozovateli či ostatním uživatelům.
 4. Zveřejněním obsahu na svůj uživatelský účet dává uživatel provozovateli právo s tímto obsahem nakládat pro účely portálu.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za obsah, který prostřednictvím svého účtu zveřejňuje a že v případě, že tímto obsahem bude způsobena provozovateli nebo ostatním uživatelům újma, může být po něm uplatňována náhrady škody.
 6. Uživatel  v souladu s  § 2358 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírá s  provozovatelem licenční smlouvu, na základě níž nahráním obsahu na svůj uživatelský účet zároveň poskytuje provozovateli celosvětovou, časově neomezenou licenci k  tomuto obsahu spočívající v  oprávnění provozovatele tento obsah užít ke všem způsobům užití, v  neomezeném rozsahu a to bezúplatně.

Obsah třetích stran

Uživatel je srozuměn s tím, že v souvislosti s užíváním služeb portálu může narazit na obsah poskytovaný třetími subjekty (např. reklamy, bannery, inzerce). Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese žádnou odpovědnost za tento obsah a v případě, že tímto obsahem budou dotčena práva uživatele, je uživatel oprávněn uplatňovat své nároky pouze vůči subjektu, který je původcem tohoto obsahu.

Reklamace

 1. V případě výskytu vad poskytovaných služeb je uživatel oprávněn tyto vady uplatnit u provozovatele písemným úkonem adresovaným na sídlo provozovatele specifikované v čl.2 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo na e-mail : podpora@butterflydestiny.eu
 2. Provozovatel zašle uživateli potvrzení o tom, kdy uživatel práva z  vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení uživatel požaduje. Stejně tak provozovatel uživateli potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Tato potvrzení provozovatel zasílá na adresu uvedenou k  tomuto účelu uživatelem anebo na emailovou adresu, z  níž byla reklamace provozovateli odeslána. Emailová zpráva zaslaná v  souvislosti s  reklamací služeb provozovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek považuje za písemné potvrzení ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. V případě odstranitelných vad poskytovaných služeb má uživatel zejména nárok na odstranění vady nebo přiměřené slevy z ceny služeb. V případě neodstranitelnosti vady má uživatel právo na odstoupení od smlouvy či slevu z ceny služeb. Uživateli, který má práva z  vad poskytovaných služeb, náleží rovněž náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv.
 4. Provozovatel rozhodne o uplatněných vadách ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává přiměřená doba potřebná k  odbornému posouzení vytýkané vady poskytovaných služeb. Reklamace uživatele včetně odstranění vytčené vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění vady, pokud se uživatel s  provozovatelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek. O průběhu vyřízení reklamace je možné se informovat také na tel.: +420791912765.
 5. Uživatel je povinen vady poskytovaných služeb uplatnit bez zbytečného odkladu ode dne, kdy je zjistí.

Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel může od smlouvy uzavřené s provozovatelem písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření. Využije-li uživatel své právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud uživatel v  jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje, a to mimo jiné i za použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy ZDE.
 2. Provozovatel je v  takovém případě povinen vrátit uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od uživatele na základě smlouvy nebo v  souvislosti s  ní přijal, a to totožným způsobem, jakým je od uživatele přijal.
 3. Odstoupit od smlouvy může uživatel písemným úkonem adresovaným na sídlo provozovatele specifikované v  čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Uživatel může rovněž použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na webových stránkách seznamte.se. Přijetí formuláře provozovatel uživateli potvrdí bez zbytečného odkladu po jeho přijetí, a to formou emailu.
 4. V  případě porušení těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany uživatele si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit do smlouvy s  uživatelem a může uživateli smazat jeho účet. V  takovémpřípadě uživatel nemá právo na vrácení poskytnutých finančních prostředků.
 5. Uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, ve které uvede registrační email s profilovou přezdívkou. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře ZDE. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.
 6. Uživatel, který využil jednorázovou platbu nebo nevyužíval placené služby portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem oznámením o ukončení na podpoře ZDE. V takovém případě provozovatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo shora uvedené ukončení účtu oznámeno, smaže účet uživatele. Všechny Vaše požadavky, dotazy a připomínky budou zodpovězeny na podpoře v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Ochrana soukromí

Uživatel souhlasí s  tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi uživatelem a provozovatelem. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit či písemně vyslovit nesouhlas s  jejich zpracováváním. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních dat v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana soukromí je blíže specifikována v  zásadách ochrany soukromí ZDE.

Obchodní sdělení

Uživatel užíváním služeb provozovatele výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby mu byla zasílána obchodní sdělení provozovatele a partnerských obchodních společností. V případě, že si uživatel nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána, má právo tuto skutečnost sdělit písemně provozovateli.

Používání přihlášení pomocí Facebook účtu

Na naše stránky se můžete registrovat nebo přihlásit pomocí vašeho Facebook účtu. Zde využíváme logo společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) pro přihlášení v souladu se všemi požadavky této společnosti. Pokud jste přihlášeni na svém Facebook účtu a kliknete na toto logo, automaticky dojde k přenosu některých údajů z vašeho účtu u společnosti Facebook. Pokud nejste přihlášení na vašem účtu u společnosti Facebook, otevře se Vám přihlašovací stránka k tomuto ůčtu. Sbíráme pouze údaje, které jsou potřebné k registraci na našich stránkách, jako je e-mailová adresa, datum narození. K dokončení registrace pomocí Facebook účtu musíte ještě dovyplnit některé povinné údaje. Pokud dokončíte registraci pomocí vašeho Facebook účtu na našich stránkách, můžete se již kdykoliv přihlásit přes tento účet. Registrací nebo přihlášením přes váš Facebook účet se stáváte uživatelem těchto stránek a souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami, jejichž obsah je pro vás závazný stejně, jako pro uživatele, kteří se registrují nebo přihlašují přímo na těchto stránkách.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právním řádem ve znění platném ke dni jejich účinnosti, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto podmínek. Změnu provozovatel oznámí uživateli alespoň 30 dnů předem, a to prostřednictvím webových stránek flirtkontakt.cz a na email uvedený uživatelem při registraci. Nové znění podmínek se stává vůči všem stranám účinným 31. dnem po jejich zveřejnění na webových stránkách flirtkontakt.cz. Uživatel, který se změnou všeobecných obchodních podmínek nesouhlasím, má právo tuto změnu odmítnout za současného vypovězení smlouvy uzavřené s  provozovatelem. Výpovědní doba činí 14 dnů a počíná běžet den následující po dni doručení výpovědi.
 3. V  souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má Uživatel právo obrátit se v  případě spotřebitelského sporu mezi Uživatelem a Provozovatelem na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: www.coi.cz.
 4. Pokud se stane některé ustanovení těchto podmínek nevymahatelné podle platného zákona, bude toto ustanovení vyloučeno z těchto podmínek, ale ostatní ustanovení zůstanou plně platné, a bude možné je dále aplikovat.
 5. Provozovatel a uživatel prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle a zavazují se je dodržovat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 21.2.2014

Lifestyle
Magazín nejen o seznamování

I flirtování má své meze

I flirtování má své meze
25.09.2023 Flirtování k ženám patří. Jen dejte pozor, abyste to s ním nepřehnaly. Ať je to jak chce, flirt patří prostě k ženám, a tak nyní… čtěte více
Rozlučka se svobodou

Rozlučka se svobodou

17.09.2023 Přípravy na svatbu v mnoha případech počítají i s rozlučkou se svobodou. Jak taková rozlučka vypadá… čtěte více
Dá se ovlivnit pohlaví dítěte?

Dá se ovlivnit pohlaví dítěte?

10.09.2023 To je otázka. Jedna skupinka lidí si myslí, že jo, druhá ne. Existuje ale něco, co spolehlivě… čtěte více
Cvičte s partnerem, budete mít béžové buňky

Cvičte s partnerem, budete mít béžové buňky

03.09.2023 Vědci nedávno přišli s objevem, který vysvětluje, jak to v našem těle probíhá, když se snažíme… čtěte více