Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Krvavý měsíc

25.září 2015
Krvavý měsíc

Začínají se plnit Biblická proroctví? Nejen podle biblických proroctví dojde k velkým změnám, které budou mít dalekosáhlý dopad na dění v celém současném světě. Po čtyřech zatměních Měsíce se dějí na planetě pokaždé významné události související s mnoha změnami. Jakých změn se dočkáme v roce 2015 se můžeme v tento okamžik pouze dohadovat. Jedná se o znamení nebo o shodu okolností?

Začínají se naplňovat proroctví Bible i mnoha proroků? Dne 08. 04 2014 došlo k astrologickému úkazu zarovnání planet Marsu, Země a hvězdy Slunce, které se děje pouze jednou za 778 dní. Během 18 měsíců budeme svědky tzv. čtyř krvavých měsíců . Tento úkaz trvá asi hodinu. Existují mnohá proroctví k těmto úkazům.  I bible obsahuje své varování. "Slunce se ponoří do tmy a měsíc bude krvavý, než přijde velký a strašlivý den," (Joel, 2:31). O těchto zatměních hovoří starozákonní prorok Jóel, jehož text adresovaný starozákonnímu lidu obsahuje tři krátké kapitoly, které v původním (a tedy i současném v hebrejském textu Starého zákona verše 2:28-32) tvoří samostatnou kapitolu třetí. O proroku Jóelovi toho není příliš mnoho známo. Jistá jsou pouze opět biblická slova, která říkají, že jméno Jóel znamená "Jahve je Bůh“. Je tedy možné, že do prorokova jména je zakódováno samo Boží poselství: "Ještě je čas, bude však mnoho bolesti." 

Super úplněk

Měsíc bude 28. 9. 2015 v 4:50, pouhou hodinu před maximem zatmění, větší než obvykle. Později v noci, v ranních hodinách 28. září 2015, Měsíc zmizí, dojde k jeho zatmění, které bude druhým fenoménem a zhruba o hodinu později v 3:47 středoevropského času, budeme svědci unikátu.

Tetráda čtyřech krvavých měsíců, které jsou a budou jako astrologické úkazy viditelné na noční obloze, se děli ve dnech 15. 4. 2014; 8. 10. 20144. 4. 2015 a poslední krvavý měsíc bude možné spatřit 28. 9. 2015. Tetráda je relativně vzácný jev a znamená zatmění měsíce dvakrát, dva roky po sobě. Krvavý Měsíc je pojem občas používaný v případě, kdy Měsíc během zatmění změní barvu do červeného odstínu. Způsobuje to sluneční záření, které se lomí přes atmosféru Země. Vědecky řečeno, krvavý měsíc je úplné zatmění měsíce. To nastane, když se měsíc dostane do stínu země, takže sluneční paprsky na něj přímo nedopadají. Avšak v důsledku zemské atmosféry nějaké to světlo na měsíc přeci jen dopadne, a to mu dává červenou barvu. V průběhu roku 2015 byla viditelná i zatmění Slunce, a to 20. 3. 2015 (úplné) a následovalo částečné zatmění Slunce dne 13. 9. 2015.

O zatmění tzv. rudých měsíců se lze dočíst i z oficiálního webu NASA. Všechna zatmění měla a mají výborné předpoklady pro pozorování v celé Evropě. Byly a budou dokonale viditelná i v Izraeli a právě Izraele se tato zatmění výrazně týkají. Zatmění Slunce a Měsíce se dějí, na tom není nic neobvyklého, ale právě v tomto případě se jedná o zvláštnost z toho důvodu, že všechna jednotlivá zatmění se kryla a kryjí s židovskými svátky:

15. 4. 2014 – Pesach
8. 10. 2014 – Sukot (Svátek stánků)
20. 3. 2015 – 1. nisan (začátek židovského občanského kalendáře a také jarní rovnodennost)
  4. 4. 2015 – Pesach
13. 9. 2015 – Roš ha-šana (židovský nový rok, Svátek troubení)
28. 9. 2015 – Sukot (Svátek stánků)

Pesach

Hebrejské slovo pasach znamená „přejít“, „přeskočit“ (ušetřit). Původ tohoto svátku sahá do dob, kdy Izraelité byli dlouhá léta v otroctví Egypta. Bůh je skrze Mojžíše vysvobozuje. Nešlo to však bez problémů, faraon nechce lid propustit a tak Bůh na Egypt sesílá postupně 10 ran. Ta poslední je nejstrašnější. V noci při poslední ráně Hospodin pobije všechny prvorozené. Kromě těch, kteří byli v domech jejichž veřeje byly potřeny krví beránka. Bůh dopředu všechny varoval a dal také návod, jak se zachránit. Kdo uvěřil, potřel veřeje dveří, nebo se ukryl k někomu, kdo je potřeny měl. Tak mohl být každý zachráněn. Tento příběh je poměrně známý a najdeme ho v Mojžíšově 12. kapitole. Jedná se o zřejmý předobraz na zástupnou smrt Pána Ježíše Krista (beránka Božího), jehož krev může pro věčný život zachránit každého, kdo tomu uvěří. Nekynuté placky jako symbol židovského svátku Pesah. Pesah jako židovský svátek je jedním z nejstarších židovských svátků a je židovským národem slaven na věčnou vzpomínku útěku židovského národa z Egypta, kdy svátek symbolizuje silnou víru židovského národa. V rámci útěku Izraelitů z Egypta, kdy neměli čas si připravit chléb z klasického těsta kynutého. V tomto spěchu tedy narychlo upekli chléb, resp. placky, z těsta nevykynutého, což v podstatě znamenalo pouze opraženou mouku s vodou. Tyto placky z nekvašeného chleba jsou v mnohých směrech židovského náboženství povoleny. Jiné, ba dokonce i méně ortodoxněji orientované směry židovství zakazují všechny moučné pokrmy.

Svátek nekvašených chlebů (Přesnice)

Židé tento svátek slavili mj. tím, že ze svých domů odstranili vše, co mohlo zkvasit. Kvas je podle apoštola Pavla symbolem hříchu a Pavel dokonce křesťanům oznamuje, že pro ně/nás začal čas nekvašených chlebů (1 Korintským 5,6). Co to znamená? Po odchodu Pána Ježíše Krista zpět do Božího království je zřejmé, že Beránek Boží byl obětován, jeho krev nás může zachránit a výzva k odstranění kvasu je výzvou k zanechání hříchu. V souladu s Ježíšovým rčením „Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8,11) Ježíš nás přišel nejen zachránit pro věčnost, ale také z moci/otroctví hříchu.

Svátek troubení

Svátek troubení trval sedm dní, po kterých přichází Jom Kipur – Den smíření, Den soudu. Při Svátku troubení se po Izraeli 7 dní troubilo na šofary. Toto troubení znamenalo, že se blíží výjimečný okamžik – Den soudu a každý se měl připravovat. Izraelité byli každým dnem burcováni k přípravě na Jom Kipur. Příprava obnášela především zpytování vlastního svědomí, vyznávání hříchu Hospodinu a pokání se. Slovo označující pokání v hebrejštině znamená také návrat. To, co platí pro současný duchovní Izrael (křesťany), je nutnost se připravovat na druhý příchod Pána Ježíše.

Jom Kippur

Troubení končilo dnem Jom Kipur. Jednalo se o naprosto výjimečný den, kdy velekněz vstupoval za velmi specifických podmínek do Svatyně svatých, do místa, kde byla Boží přítomnost. Obřad měl za cíl očistit Boží lid od hříchu. Velekněz a lid se měli řídit pokyny zapsanými 3. Mojžíšova 16. kapitole a 3. Mojžíšově 23:27. Lid měl především „pokořovat své duše“ (Lv 23:27). To, co činil historický Izrael v čase Dne smíření (Jom Kipur), má činit i současný duchovní Izrael – „pokořovat své duše“ (Lv 23:27). Žijeme v době velikého „Dne smíření“, kdy je náš velekněz Ježíš Kristus v nebeské Svatyni svatých. „Stejně tak všichni, kdož chtějí, aby jejich jména zůstala v knize života, by měli nyní, v posledních několika dnech své zkoušky, ponižovat své duše před Bohem s lítostí za spáchaný hřích a opravdovým pokáním. Musí svědomitě a zevrubně zpytovat srdce. … Přede všemi, kteří chtějí přemoci zlé sklony, které bojují o nadvládu, je opravdový boj. Dílo přípravy musí vykonat každý osobně. Nebudeme spaseni po skupinách.“ (Ukázka z knihy Ellen White, VSV)

Sukot

Sukot připomíná putování Izraele na poušti po vyvedení z Egypta a přebývání ve stanech. Izraelité každý rok vzpomínali tak, že spali ve stanech s pohledem upřeným k nebi. Jedná se o krásný obraz toho, že Boží lid (křesťané) jsou poutníky na tomto světě (poušti) a vysvobozeni z otroctví hříchu směřují do své pravé domoviny, nebeského království, které přijde okamžikem druhého příchodu Ježíše Krista. Nebo také svátek stánků, připomíná východ židovského národa z Egypta. V Tóře se píše, že první den odešli Židé z města Ramses a utábořili se v místě jménem Sukot a až do současnosti si stavbou sukot stánků připomínáme odhodlání zotročeného národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty pouště za svobodou.

Události z minulosti spojené se zatměním krvavých měsíců

Přes 520 roků se během každé čtveřice zatměných měsíců objevila nějaká významná událost, ať už židovská či jiná přínosná pro lidstvo. Například v letech 1492-1494. Rokem 1492 byl označen konec španělské inkvizice, a všichni Židé, kteří nekonvertovali ke katolicismu, byli vykázáni ze Španělska. Desetitisíce jich zemřelo při pokusu se dostat do bezpečí. Ve stejném měsíci, ve kterém Španělsko vydalo dekret k vykázání Židů, dostal Kryštof Kolumbus pokyny od Španělského království, aby prozkoumal cestu skrz Indii a objevil Ameriku. V roce 1493, kdy došlo k vyhnání židů ze Španělska a tento stav se projevil v celé Evropě. V té době židovský národ čelil mnoha pogromům, zejména v souvislosti s rozšířením moru „jako židovského jedu“. Podruhé přichází tetráda rocem 1949, kdy došlo k vytvoření státu Izrael, a potřetí jsme se mohli setkat s tetrádou v roce 1967, kdy došlo ( pouze ) k šestidenní válce arabsko-izraelské. Nejen tedy podle biblických proroctví dojde k velkým změnám, které budou mít dalekosáhlý dopad na dění v celém současném světě.

zdroj: http://www.presny-cas-online.cz/zacinaji-se-plnit-biblicka-proroctvi
http://vit.blog.idnes.cz/c/406219/Krvave-mesice.html
http://www.dobakonce.cz/krvavy-mesic-a-zatmeni-slunce-znameni-nebo-shoda-okolnosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White_bibliography

[kač]

Sdílejte tento článek na: